“Yôgash chitta vritti nirôdha.”

Shiva yoga meditaçao meditation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yôga é a supressão da instabilidade da consciência. “
Ou: “Yôgash chitta vritti nirôdha.”

From the book “Yôga Sútra de Pátañjali” by DeRose

 _ _

“Yoga is the suppression of instability of consciousness.”

From the book “Yôga Sútra de Pátañjali” by DeRose